Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

systematics /sisti'mætiks/  

  • Danh từ, số nhiều dùng như số ít
    phân loại học
    phương pháp phân loại
    sự phân loại