Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể xử lý, có thể chế biến, có thể gia công