Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Phát kiến về phuơng pháp (sản xuất)
    Một thay đổi trong quan hệ giữa các tỷ lệ đầu vào của các yếu tố xản xuất một mức sản lượng nhất định