Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

processing /'prəʊsesiŋ/  

  • Danh từ
    sự chế biến
    sự xử lý (máy điện toán)
    information processing
    sự xử lý thông tin