Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incidentalness /insi'dentlnis/  

  • Danh từ
    tính ngẫu nhiên, tính tình cờ
    tính chất ph