Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    môi trường luận (thuyết cho môi trường quan trọng hơn di truyền trong sự phát triển văn hoá)