Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

environmental /invairən'mentl/  

 • Tính từ
  [thuộc] môi trường
  the environmental effect of this new factory could be disastrous
  tác động môi trường của nhà máy mới này có khả năng là tai hại

  * Các từ tương tự:
  Environmental conditions, Environmental determinism, Environmental impact analysis, environmental requirement, environmentalism, environmentalist, environmentally