Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

environmental requirement   

  • (Kỹ thuật) yêu cầu về môi trường