Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Environmental impact analysis   

  • (Kinh tế) Phân tích tác động môi trường
    Một phân tích tìm cách xác định rõ ràng những ảnh hưởng lên toàn bộ môi trường của một dự án đầu tư