Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

environment variable   

  • (Kỹ thuật) biến số môi trường