Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (cách viết khác Sc)
  (viết tắt của scene) lớp (kịch)
  Act I Sc IV
  hồi I lớp IV
  (viết tắt của tiếng La tinh scilicet) là, ấy là

  * Các từ tương tự:
  scab, scab-wort, scabbard, scabbard-fish, scabbed, scabbily, scabbiness, scabby, scabies