Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cho ga (khí cacbonic) vào (chất nước)
  nước uống có ga
  thông khí
  aerate the soil by digging it
  đào [đất] để thông khí đất