Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

airing cupboard /'eəriηkʌpbəd/  

  • tủ ấm (để giữ khăn trải giường, khăn tắm cho luôn luôn sẵn sàng khi cần thì dùng được ngay)