Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

promenade deck /prɒmə'nɑ:ddek/  

  • Danh từ
    boong dạo chơi (ở trên tàu khách)