Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    lạc đề, ra ngoài đề
    đừng có lạc đề khi thuyết trình nhé

    * Các từ tương tự:
    digression, digressional, digressive