Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spoutless /'spautlis/  

  • Tính từ
    không có vòi