Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waterspout /'wɔ:təspaʊt/  

  • Danh từ
    vòi rồng