Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người bình thơ; người yêu thơ
    người đọc một cách hùng hồn khoa trương