Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] bắn ra;[làm] phọt ra
  máu phọt ra từ vết thương
  vết thương phọt máu ra
  đột nhiên tăng tốc; đột nhiên cố gắng nước rút
  người chạy đột nhiên tăng tốc khi tới gần đường vạch
  Danh từ
  sự bắn ra; sự phọt ra
  the water came out with a spurt
  nước phọt ra
  sự tăng tốc; sự cố gắng nước rút
  working in spurt
  làm việc nước rút

  * Các từ tương tự:
  spurtle