Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cascade /kæ'skeid/  

 • Danh từ
  thác nước
  (nghĩa bóng) vật xõa xuống như thác
  a cascade of blonde hair
  mớ tóc hoe xõa xuống như thác
  Động từ
  đổ như thác
  nước đổ xuống sườn núi như thác
  mớ tóc vàng của cô xõa xuống sau lưng tựa một dòng thác

  * Các từ tương tự:
  cascade amplifier, cascade menu