Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • dòng thác
  những dòng thác từ trên núi đổ xuống
  mưa như trút
  tràng
  a torrent of abuse
  một tràng chửi rủa

  * Các từ tương tự:
  torrential, torrentially