Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vomitive /'vɔmitəri/  

  • Tính từ
    làm nôn, làm mửa
    Danh từ
    thuốc mửa
    (sử học) cửa ra vào diễn đài