Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ngắt lời và truy hỏi

    * Các từ tương tự:
    heckler