Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bicycle /'baisikl/  

 • Danh từ
  xe đạp
  Động từ
  đi xe đạp

  * Các từ tương tự:
  bicycle-clip, bicycler