Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tôn giáo) màn (bàn thờ)