Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  be quites with
  trả xong, thanh toán xong (nợ…với ai)
  are you quits or do you still owe me a pound?
  anh đã trả xong nợ cho tôi một bảng?
  call it quits
  xem call
  double or quits
  xem double