Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  [được] miễn
  goods exempt of tax
  hàng miễn thuế
  miễn nghĩa vụ quân sự
  Động từ
  (+ from)
  miễn cho
  thị lực kém khiến anh ta được miễn nghĩa vụ quân sự

  * Các từ tương tự:
  Exempt goods, exemptible, exemption