Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    công khai từ bỏ (đức tin)
    rút lui (lời nói, ý kiến…)

    * Các từ tương tự:
    recantation