Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khăn lau (bằng vải hay giấy)
  khăn tay
  khắn tắm
  throw in the towel
  (khẩu ngữ)
  chịu thua
  Động từ
  (-ll-, Mỹ -l-)
  towel oneself (somebody) [down] [with something]
  lau khô

  * Các từ tương tự:
  towel-horse, towel-rack, towel-rail, toweling, towelling