Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lau bằng khăn, sự chà xát bằng khăn
    vải làm khăn lau, vải bông làm khăn tắm
    (thông tục) trận đòn