Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

towel-rack /'tauəlhɔ:s/  

  • -rack) /'tauəlræk/* danh từ
    giá (bằng gỗ) để khăn lau; giá để khăn tắm