Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

towelling /taʊəliŋ/  

  • Danh từ
    (Mỹ toweling)
    vải làm khăn