Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relentlessly /ri'lentlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thương xót
    [một cách] không dứt, [một cách] không ngớt