Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relentlessness /rilentlisnis/  

  • Danh từ
    sự tàn nhẫn, sự không thương xót
    sự không dứt, sự không ngớt