Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impoverish /im'pɒvəriʃ/  

 • Động từ
  bần cùng hóa
  làm kiệt màu (đất); làm tồi tệ hơn
  cuộc sống của chúng ta đã tồi tệ hơn nếu chúng ta không gặp ông bạn quý hóa này

  * Các từ tương tự:
  impoverishment