Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saga novel /'sɑ:gə'nɔvəl/  

  • Danh từ
    tiểu thuyết dài; tiểu thuyết Xaga (tiểu thuyết về một dòng họ)