Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reduction /ri'dʌk∫n/  

 • Danh từ
  sự giảm bớt, sự hạ
  the reduction of tax
  sự giảm thuế
  a reduction in price
  sự hạ giá
  sự rút gọn, sự quy
  reduction of an argument to its essentials
  sự quy một vấn đề thành các yếu tố cần thiết nhất
  bản thu nhỏ (bản đồ, bức tranh…)

  * Các từ tương tự:
  reductional, reductionism, reductionist, reductionistic