Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người theo giản hoá luận

    * Các từ tương tự:
    reductionistic