Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) giảm bớt, hạ giá, rút gọn, hoàn nguyên