Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự lún, sự sụt xuống
  sagging of the vault
  sự sụt vòm
  sự võng xuống
  sagging of the belt
  sự võng xuống của đai truyền
  sự đi chệch hướng (máy bay)
  (kinh tế) sự sụt giá