Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

helplessness /'helplisnis/  

  • Danh từ
    sự không tự lực được
    sự bất lực