Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ đơn và quá khứ phân từ của sweep
    xem sweep

    * Các từ tương tự:
    swept-back, swept-wing