Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhào xuống, sà xuống
  con cú sà xuống cắp con chuột
  swoop something away
  (up) (khẩu ngữ)
  cướp đi, cuỗm đi
  tên cướp đã cuỗm sạch số giấy bạc
  Danh từ
  sự nhào xuống, sự sà xuống
  sự tấn công bất ngờ; sự đột kích
  police made a dawn swoop
  cảnh sát đã đột kích lúc tản sáng
  at one fell swop
  xem fell