Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cúi xuống
  chị ta cúi thấp xuống để nhìn dưới gầm giường
  stoop [downto pick something up
  cúi xuống để nhặt cái gì lên
  stoop one's head to get into the car
  cúi đầu xuống để bước vào xe
  còng lưng
  he is beginning to stoop with age
  ông ta bắt đầu còng lưng vì tuổi già
  stoop so low [as to do something]
  hạ thấp mình
  he tried to make me accept a bribe- I hope I would never stoop so low
  anh ta cố làm cho tôi nhận của hối lộ, tôi hy vọng rằng tôi không bao giờ hạ thấp mình xuống đến thế
  stoop to something (doing something)
  hạ thấp phẩm giá
  I would never stoop to cheating
  tôi chẳng bao giờ hạ thấp phẩm giá đi làm chuyện lừa gạt người
  Danh từ
  sự khom người; dáng khóm người
  walk with a light stoop
  đi dáng hơi khom người

  * Các từ tương tự:
  stoop-shouldered, stoopingly