Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  linh cảm
  have a hunch that
  có linh cảm rằng
  Động từ
  [+ up] khom xuống, gập cong
  Đứng thẳng đường có khom vai
  cô ta ngồi co ro bên đống lửa nhỏ

  * Các từ tương tự:
  hunchback, hunchbacked