Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presentiment /pri'zentimənt/  

  • Danh từ
    linh cảm

    * Các từ tương tự:
    presentimental