Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intuitive /in'tju:itiv/  /in'tu:itiv/

  • Tính từ
    trực cảm, trực giác

    * Các từ tương tự:
    intuitively, intuitiveness