Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hunchbacked /'hʌmpbækt/  

  • Tính từ
    gù lưng; có bướu ở lưng