Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hunchback /hʌnt∫bækt/  

  • Danh từ
    như humpback

    * Các từ tương tự:
    hunchbacked