Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humpback /'hʌmpbæk/  

  • Danh từ
    lưng gù
    người gù lưng

    * Các từ tương tự:
    humpback bridge, humpbacked, humpbacked bridge